Zastupitelstvo města bude jednat o rozpočtu - dotkne se i budovy školy

Zastupitelstvo města bude 10. prosince 2012 od 17 hodin v malém sále Obecního domu rozhodovat kromě jiného o tom, jestli se v roce 2013 škola dočká opravy oken, které jsou jednou z příčin problematického vytápění budovy školy, a zejména pak jestli konečně zazní definitivní ANO přístavbě rizalitu školy, kterým by se vyřešil nesoulad stavu budovy s platnými hygienickými normami pro školní budovy. O obě akce usiluje vedení školy již několik let.

Oprava oken

Stav oken je vedením školy, učiteli, studenty i jejich rodiči vnímán jako kritický již několik let. Poslední údržba oken proběhla při generální opravě fasády budovy školy v roce 1993, tedy bezmála před 20 lety… Všechna okna jsou přitom původní a jsou tedy stejně stará jako celá budova školy – 110 let. Přestože tehdejší řemeslníci odvedli perfektní práci, zub času se na stavu oken nemohl nepodepsat. Údržba v roce 1993 navíc spočívala pouze v novém nalakování rámů oken. Nejednalo se tedy o skutečnou zásadní opravu, kterou si již tehdy okna zasluhovala.

V návrhu rozpočtu Města pro rok 2013 je navrženo uvolnit na částečnou opravu oken částku 450 000,- Kč. Město hodlá na tento účel použít peníze, které dostává každoročně na údržbu kulturních památek mimo památkové zóny. Vzhledem k tomu, že budova gymnázia je od roku 2012 kulturní památkou, je možné pro tyto účely dotaci použít.

Přípravné práce související s opravou oken proběhly již v roce 2012. Od jara se zpracovávala tzv. pasportizace oken, při níž byla všechna okna podrobně zakreslena se všemi detaily, kováním, ovládacími prvky větrání, apod. Od začátku listopadu pracuje s pasporty další firma, která posuzuje stav jednotlivých oken a stanovuje postup, jak se budou okna opravovat.

Pokud zastupitelstvo města ve svém rozpočtu tuto akci schválí, mohla by se během letních prázdnin v červenci a srpnu roku 2013 repasovat okna, která jsou v nejhorším stavu a způsobují největší úniky tepla. Vedení školy by rádo postupovalo při opravě oken po etapách tak, aby práce probíhaly pouze během hlavních prázdnin. Protože cena oprav oken bude stanovena až na základě výběrového řízení, není jasné, jaká část ze všech oken budovy školy se podaří za 450 000,- Kč v roce 2013 opravit. Odhady odborníků, kteří se na přípravě opravy oken podíleli, hovoří o částce kolem 1,25 miliónu korun. Je tedy zřejmé, že tato částka není z pohledu městského rozpočtu částkou zanedbatelnou, a že kompletní repase oken zasáhne i do dalších let.

Přístavba rizalitu školy

S porušením platných hygienických norem se škola potýká již nejméně 10 let. OHS vydala stanovisko ke stavu hygienického zařízení v budově školy a uložilo městu, které je majitelem budovy, tuto situaci řešit. V čem problém spočívá? Stručně řečeno všechny problémy souvisejí se stářím budovy a změnami v užívání budovy na straně jedné a s měnícími se hygienické podmínky ve školních budovách na straně druhé.

V době svého vzniku bylo gymnázium čistě chlapeckou školou. Proto i v budově školy nebyly projektovány dívčí záchody. Po té, co se umožnilo studium na gymnáziích i dívkám, bylo nutné situaci s toaletami pro dívky řešit. Do dvora školy byl přistaven malý přístavek, do kterého se umístily kabinky s WC pro dívky. Současné normy stanovující podmínky pro provoz školních budov, resp. normy platné již nejméně od roku 2005, kladou na sociální zázemí škol zcela jiné nároky. Těm škola bohužel nevyhovuje. Město Nymburk na řešení problému postupně pracovalo – součástí rekonstrukce auly a tělocvičny bylo i doplnění WC a sprch do této části budovy, nicméně problém WC pro dívky zůstává neřešen. Chybí potřebný počet záchodů pro dívky, na záchodech nejsou hygienické kabiny, nejsou odděleny záchody učitelů od záchodů žáků, chybí odpovídající počet umyvadel, ve škole vůbec nejsou WC pro handicapované žáky a problematické je umístění úklidových komor do prostorů WC.

Gymnázium Nymburk nečeká se založenýma rukama. V roce 2005 se dohodlo se svou absolventkou, paní ing. arch. Mocovou a její kolegyní ing. arch Hubičkovou, že zpracuje studii stavebního řešení, jehož realizace by vyřešila disproporce mezi požadavky hygieniků a současným nevyhovujícím stavem. Studii odmítla tehdejší rada města zařadit do rozpočtu města, a proto ji gymnázium uhradilo z vlastních prostředků. Po posledních volbách do zastupitelstva města, a tedy po změnách v radě města, se v rozpočtu Města Nymburk na rok 2012 vyčlenilo celkem 500 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace na přístavbu rizalitu dle zmíněné studie. Projekt byl letos dokončen a čeká na realizaci.

V návrhu rozpočtu na rok 2013, tak jak ho dostali zastupitelé ve svých materiálech pro jednání pracovního zastupitelstva, je na tuto akci přesto 0,- Kč! Při jednání o rozpočtu v Radě města nedošlo při jednání o zařazení této akce do plánu investic pro rok 2013 ke shodě – 3 členové rady hlasovali pro zařazení akce do rozpočtu města, 3 byli proti. Akce tedy bude projednána až na pracovním jednání zastupitelů o rozpočtu ve čtvrtek 6. prosince 2012 a pak následně na veřejném zastupitelstvu města v pondělí 10. prosince 2012…

Přestože se zdá, že by dlouhodobě připravovaným a v uplynulých dvou letech evidentně zastupiteli podporovaným akcím souvisejícím se stavem budovy gymnázia, nemělo při projednávání v zastupitelstvu nic stát v cestě, není tomu tak.

Zajímá vás, jak se bude na zastupitelstvu argumentovat a jak budou jednotliví zastupitelé hlasovat? Přijďte se podívat!

Na závěr

Topení v budově školy

Topení v budově školy je napojeno na centrální vytápění spravované firmou Thermoservis, s.r.o. Po dohodě v městské radě byla na návrh vedení školy zařazena budova gymnázia do souboru budov, na něž bude zpracována studia rentability pro zařazení do tzv. EPC projektů. Pokud studie prokáže, že vytápění budovy a předpokládané úspory dosažen vhodnou regulací, repasí oken, vyvážením systému a případně změnou radiátorů, jsou vhodné pro řešení s využitím tzv. EPC projektů, bude Město Nymburk, který je majitelem budovy, hledat partnera pro realizaci projektu.

Ke stažení
ikonastudie rizalitu
ikonarizalit - projektová dokumentace

Aktuální informace

24.11.2023

MŠMT spustilo informační portál k přijímacímu řízení na SŠ.

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Vojtěch Kerhart

Absolvoval v roce 1910.

Narodil se 4. 7. 1892 v Poděbradech. Architekt, přítel a spolupracovník Bedřicha Feuersteina.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Návštěva Leopolda II. ve Vídni

17. říjen 1903

Belgický král Leopold II. navštívil císaře Františka Josefa I.

Nejčtenější

15.11.2023

Pedagogičtí zaměstnanci se rozhodli připojit se 27. 11. ke stávce.

Důvody:

 • Nesouhlas s navrženým snížením počtu hodin, které by mělo zásadní vliv na průběh i výsledky vzdělávání ve škole; na GBHNB jde o cca 110 hodin – cca 12,5 %, což by znamenalo např.:
  • snížení počtu volitelných předmětů v maturitním i nematuritním ročníku a s tím související zvýšení počtu žáků v nich
  • větší skupiny žáků při výuce jazyků
  • problém s udržením výuky praktických cvičení
  • problém s udržením dělených hodin českého jazyka a matematiky
  • redukce nabídky nepovinných předmětů
 • Podpora nepedagogických zaměstnanců škol, kterým reálně hrozí pokles platů.

Opatření:

 • Škola bude zavřena a žáci nebudou mít do budovy přístup.
 • Zaměstnanci nemají nárok na oběd, přestože jídelna na SOŠ a SOU bude v provozu.
 • Žáci mohou na oběd jít, kdo nebude mít vzhledem k uzavření školy o oběd zájem, musí si ho včas odhlásit.

 

Další informace:

 • V případě dosažení dohody mezi MŠMT se zástupci školských asociací a odborů je možné, že stávka bude zrušena.

 

celý článek
16.11.2023

Dne 16.11. reprezentoval náš dívčí volejbalový tým školu v kvalifikaci na republikové finále ve středoškolské lize. Tentokrát jsme vyrazily daleko, až do Hostinného.  Nejdřív jsme hrály proti Hradci Králové, nad kterým jsme vyhrály po dramatickém tiebreaku. Druhý zápas s Turnovem jsme jednoznačně ovládly a opět vyhrály - 2:0. Náš dnešní úspěch nás poslal na Mistrovství ČR, které se hraje v Jablonci 28.-29.11.2023. 

celý článek
25.11.2023

DOPLNĚNA FOTOGALERIE

Už uplynul rok od toho, kdy se studenti hlásili do projektu Otevřené vědy a dostali zprávu, že byli vybráni na odborné pracoviště Akademie věd, aby se zapojili do týmu a společně bádali.

V minulém týdnu 22. - 24. 11. 2023 v Praze probíhala Studentská vědecká konference OV 2023 a bylo třeba předvést výsledky daného projektu - jednotlivce nebo týmu - před plným sálem.

Nejlepší práce byly vyhodnoceny a odměněny peněžitou cenou. Z Gymnázia BH v Nymburce se jednalo o druhou cenu pro Jáchyma Vodenku (8OA) s peněžitou odměnou 15 000 korun a třetí cenu pro Barboru Šídovou (7MB) s částkou 10 000 korun.

Děkujeme všem za jejich dobrou práci a reprezentaci mladé generace, která chce tento svět poznávat  a posouvat hranice vědění díky možnostem, které se nabízejí a otvírají brány vědeckých ústavů.

Každý rok máme poměrně velkou skupinu účastníků. Letos se konference účastnili s těmito pracemi:

Barbora Šídová (7MB): Experimentální archeologie - testování nástrojů k drcení a mletí,

Jan - Jakub Vonášek (8OA): Multi Role UAV aircraft design methods,

Jáchym Vodenka (8OA): Interakce rostlin a půdy a její důsledky pro koexistenci druhů,

Veronika Košťálová (6XB): Bioinformatika a její aplikace pro sestavování dosud neznámých genů u ptáků,

Štěpánka Křížová (4A): Vliv endokrinních disruptorů na vývojovou kompetenci savčích oocytů,

Vokáčová Eliška (7MA): Faktory ovlivňující ionosféru středních šířek,

Kovářová Veronika (7MA): Interdisciplinární výzkum pravěkých hrobů a pohřebišť - aktuální trendy,

Vávrová Anna - naše loňská maturantka: Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla.

 

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.