Zastupitelstvo města bude jednat o rozpočtu - dotkne se i budovy školy

Zastupitelstvo města bude 10. prosince 2012 od 17 hodin v malém sále Obecního domu rozhodovat kromě jiného o tom, jestli se v roce 2013 škola dočká opravy oken, které jsou jednou z příčin problematického vytápění budovy školy, a zejména pak jestli konečně zazní definitivní ANO přístavbě rizalitu školy, kterým by se vyřešil nesoulad stavu budovy s platnými hygienickými normami pro školní budovy. O obě akce usiluje vedení školy již několik let.

Oprava oken

Stav oken je vedením školy, učiteli, studenty i jejich rodiči vnímán jako kritický již několik let. Poslední údržba oken proběhla při generální opravě fasády budovy školy v roce 1993, tedy bezmála před 20 lety… Všechna okna jsou přitom původní a jsou tedy stejně stará jako celá budova školy – 110 let. Přestože tehdejší řemeslníci odvedli perfektní práci, zub času se na stavu oken nemohl nepodepsat. Údržba v roce 1993 navíc spočívala pouze v novém nalakování rámů oken. Nejednalo se tedy o skutečnou zásadní opravu, kterou si již tehdy okna zasluhovala.

V návrhu rozpočtu Města pro rok 2013 je navrženo uvolnit na částečnou opravu oken částku 450 000,- Kč. Město hodlá na tento účel použít peníze, které dostává každoročně na údržbu kulturních památek mimo památkové zóny. Vzhledem k tomu, že budova gymnázia je od roku 2012 kulturní památkou, je možné pro tyto účely dotaci použít.

Přípravné práce související s opravou oken proběhly již v roce 2012. Od jara se zpracovávala tzv. pasportizace oken, při níž byla všechna okna podrobně zakreslena se všemi detaily, kováním, ovládacími prvky větrání, apod. Od začátku listopadu pracuje s pasporty další firma, která posuzuje stav jednotlivých oken a stanovuje postup, jak se budou okna opravovat.

Pokud zastupitelstvo města ve svém rozpočtu tuto akci schválí, mohla by se během letních prázdnin v červenci a srpnu roku 2013 repasovat okna, která jsou v nejhorším stavu a způsobují největší úniky tepla. Vedení školy by rádo postupovalo při opravě oken po etapách tak, aby práce probíhaly pouze během hlavních prázdnin. Protože cena oprav oken bude stanovena až na základě výběrového řízení, není jasné, jaká část ze všech oken budovy školy se podaří za 450 000,- Kč v roce 2013 opravit. Odhady odborníků, kteří se na přípravě opravy oken podíleli, hovoří o částce kolem 1,25 miliónu korun. Je tedy zřejmé, že tato částka není z pohledu městského rozpočtu částkou zanedbatelnou, a že kompletní repase oken zasáhne i do dalších let.

Přístavba rizalitu školy

S porušením platných hygienických norem se škola potýká již nejméně 10 let. OHS vydala stanovisko ke stavu hygienického zařízení v budově školy a uložilo městu, které je majitelem budovy, tuto situaci řešit. V čem problém spočívá? Stručně řečeno všechny problémy souvisejí se stářím budovy a změnami v užívání budovy na straně jedné a s měnícími se hygienické podmínky ve školních budovách na straně druhé.

V době svého vzniku bylo gymnázium čistě chlapeckou školou. Proto i v budově školy nebyly projektovány dívčí záchody. Po té, co se umožnilo studium na gymnáziích i dívkám, bylo nutné situaci s toaletami pro dívky řešit. Do dvora školy byl přistaven malý přístavek, do kterého se umístily kabinky s WC pro dívky. Současné normy stanovující podmínky pro provoz školních budov, resp. normy platné již nejméně od roku 2005, kladou na sociální zázemí škol zcela jiné nároky. Těm škola bohužel nevyhovuje. Město Nymburk na řešení problému postupně pracovalo – součástí rekonstrukce auly a tělocvičny bylo i doplnění WC a sprch do této části budovy, nicméně problém WC pro dívky zůstává neřešen. Chybí potřebný počet záchodů pro dívky, na záchodech nejsou hygienické kabiny, nejsou odděleny záchody učitelů od záchodů žáků, chybí odpovídající počet umyvadel, ve škole vůbec nejsou WC pro handicapované žáky a problematické je umístění úklidových komor do prostorů WC.

Gymnázium Nymburk nečeká se založenýma rukama. V roce 2005 se dohodlo se svou absolventkou, paní ing. arch. Mocovou a její kolegyní ing. arch Hubičkovou, že zpracuje studii stavebního řešení, jehož realizace by vyřešila disproporce mezi požadavky hygieniků a současným nevyhovujícím stavem. Studii odmítla tehdejší rada města zařadit do rozpočtu města, a proto ji gymnázium uhradilo z vlastních prostředků. Po posledních volbách do zastupitelstva města, a tedy po změnách v radě města, se v rozpočtu Města Nymburk na rok 2012 vyčlenilo celkem 500 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace na přístavbu rizalitu dle zmíněné studie. Projekt byl letos dokončen a čeká na realizaci.

V návrhu rozpočtu na rok 2013, tak jak ho dostali zastupitelé ve svých materiálech pro jednání pracovního zastupitelstva, je na tuto akci přesto 0,- Kč! Při jednání o rozpočtu v Radě města nedošlo při jednání o zařazení této akce do plánu investic pro rok 2013 ke shodě – 3 členové rady hlasovali pro zařazení akce do rozpočtu města, 3 byli proti. Akce tedy bude projednána až na pracovním jednání zastupitelů o rozpočtu ve čtvrtek 6. prosince 2012 a pak následně na veřejném zastupitelstvu města v pondělí 10. prosince 2012…

Přestože se zdá, že by dlouhodobě připravovaným a v uplynulých dvou letech evidentně zastupiteli podporovaným akcím souvisejícím se stavem budovy gymnázia, nemělo při projednávání v zastupitelstvu nic stát v cestě, není tomu tak.

Zajímá vás, jak se bude na zastupitelstvu argumentovat a jak budou jednotliví zastupitelé hlasovat? Přijďte se podívat!

Na závěr

Topení v budově školy

Topení v budově školy je napojeno na centrální vytápění spravované firmou Thermoservis, s.r.o. Po dohodě v městské radě byla na návrh vedení školy zařazena budova gymnázia do souboru budov, na něž bude zpracována studia rentability pro zařazení do tzv. EPC projektů. Pokud studie prokáže, že vytápění budovy a předpokládané úspory dosažen vhodnou regulací, repasí oken, vyvážením systému a případně změnou radiátorů, jsou vhodné pro řešení s využitím tzv. EPC projektů, bude Město Nymburk, který je majitelem budovy, hledat partnera pro realizaci projektu.

Ke stažení
ikonastudie rizalitu
ikonarizalit - projektová dokumentace

Aktuální informace

18.01.2021

Konverzační soutěž ve FRJ - krajské kolo Středočeský kraj

Olympiáda se v letošním roce bude skládat pouze z individuální ústní části (nebude obsahovat společnou poslechovou část jako v předchozích letech). Individuální ústní část se bude skládat z popisu obrázku a z „jeu de rôle“ (pro kategorie ZŠ/VG I, ZŠ/VG II) nebo z popisu obrázku a argumentace (pro kategorie SŠ I, SŠ II).

Celý článek
25.11.2020

Obědy je možno odebírat podle způsobu výuky takto:

  • při distanční výuce  - pouze odběr (take away)
  • při prezenční výuce - běžné stravování

Při obou způsobech je ale nutné stravu předem objednat v systému a DODRŽOVAT pravidla určená provozovatelem. Doba pro výdej obědů je od 11:00 do 14:00 hod.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1925.

Narodil se 25. 12. 1908 Nymburce. V letech 1925 – 1930 studoval inženýrské stavitelství na pražské technice, pak Akademii výtvarného umění.

Svět v roce založení školy

Důlní neštěstí

2. duben 1903

Při důlním neštěstí v uhelném dole Königin Luise v Horním Slezku zahynulo 30 horníků.

Nejčtenější

08.01.2021
PES rozhodl o tom, že uchazeče o studium nebudeme moci letos přivítat na lednovém Dnu otevřených dveří na živo přímo ve škole. 
 
Je jasné, že jak pro školu, tak pro uchazeče a jejich rodiče, je předání potřebných informací o škole samotné, školním vzdělávacím programu a zejména o podobě přijímacích zkoušek a kritériích pro přijetí, naprosto zásadní a veledůležité. Z toho důvodu jsme připravili
 

Den otevřených dveří v on-line podobě

DOD se bude konat ve středu 13. 1. 2021 v době od 18:00 do 20:00 hod.
 
DOD bude probíhat formou společné schůzky v prostředí Google Meet. 
Adresa schůzky je
Pro úspěšné přihlášení je nutné použít osobní Gmail účet.
 
Program DOD bude rozdělen do čtyř obsahově shodných bloků s trváním 30 minut. Jejich začátky budou v 18:00, v 18:30, v 19:00 a 19:30 hod. V úvodu každé půlhodinky zazní informace vedení školy a zbytek času bude věnován dotazům.
celý článek
14.01.2021

Sdělujeme smutnou zprávu. V pondělí 11. 1. 2021 zemřel pan prof. RNDr. Libor Pátý, CSc., zakladatel oboru vakuové fyziky v Československu, vysokoškolský pedagog, spoluzakladatel Občanského fóra, náměstek ministra školství, od roku 2003 čestný absolvent nymburského gymnázia. 

 

 

celý článek
05.01.2021

Ve školním kole 5. ročníku Geologické olympiády se v kategorii A ("žáci ZŠ") umístila na 1. místě Veronika Košťálová z 3TB. Velmi potěšilo, že se dokonce probojovala mezi jedenáctku úplně nejlepších v rámci celé ČR. V kategorii B ("středoškoláci") potvrdila své kvality a uplatnila zkušenosti z předchozích ročníků naše nejlepší geologická šampionka Anna Vávrová ze 6XB.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!