Členská schůze RSG

Sněm delegátů spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce, z.s. se sídlem Komenského 779/10, 288 02 Nymburk, IČO 61631884, zapsaného ve spolkovém rejstříku pod spis. zn. L 2615 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „RSG“) v souladu s čl. IV. bod 1.4 stanov RSG 

svolává 

ČLENSKOU SCHŮZI RSG

která se bude konat ve středu 31. května 2023 od 18:00 hodin v sídle RSG na adrese Komenského 779/10, 288 02 Nymburk, a to ve školní aule Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce. 

Pořad jednání: 

 1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti 
 2. Volba orgánů členské schůze
 3. Rozhodnutí o změně stanov RSG
 4. Závěr 

Navrhovaná usnesení k jednotlivým bodům pořadu a jejich zdůvodnění:

 • K bodu 2. pořadu:

Návrh usnesení:

„Členská schůze volí předsedkyní členské schůze Ing. Janu Ruferovou, zapisovatelem RNDr. Jiřího Kuhna, ověřovatelem zápisu Martina Brabce a osobami pověřenými sčítáním hlasů Evu Markovou a Jana Rambouska.“ 

Zdůvodnění:

K zajištění řádného průběhu zasedání členské schůze musí členská schůze zvolit předsedu zasedání, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Podle čl. IV bod 7.2 stanov RSG zápis z jednání členské schůze pořizuje tajemník. Osoby navržené do funkcí jsou uvedeny v návrhu usnesení. Pro případ, že se navržené osoby nebo některá z nich nebudou členské schůze účastnit, budou na zasedání do funkcí navrženy jiné osoby z řad přítomných. 

 • K bodu 3. pořadu:

Návrh usnesení:

„Členská schůze schvaluje změnu stanov RSG tak, že stanovy znějí, jak je uvedeno v příloze zápisu z tohoto zasedání členské schůze.“

Zdůvodnění:

Podle usnesení sněmu delegátů RSG ze dne 18.1.2023 je potřeba změnit stanovy RSG. O změně stanov podle čl. IV bod 1.2 stanov RSG rozhoduje členská schůze. Vzhledem k uvedenému se členské schůzi předkládá návrh na změnu stanov RSG formou schválení nového úplného znění stanov. Změny spočívají v a jsou motivovány následujícím:

  • Umožnění distančního jednání a rozhodování orgánů RSG

Potřebu umožnit jednání a rozhodování orgánů RSG kromě prezenčních zasedání také distančně ukázalo období let 2020 a 2021, kdy vzhledem k opatřením přijatým v souvislosti s pandemií covid-19 nebyla možná prezenční zasedání a činnost RSG byla do značné míry paralyzována. Stanovy se doplňují o možnost orgánů RSG, s výjimkou členské schůze, jednat a hlasovat s využitím technických prostředků on-line (např. formou videokonference) a o možnost rozhodovat mimo zasedání (tzv. per rollam). 

  • Úprava pravomocí členské schůze a třídní členské schůze

Do rozhodování třídních členských schůzí je navrženo svěřit některé oblasti, které dosud spadají do pravomocí členské schůze. Inspirací jsou ustanovení občanského zákoníku, která umožňují konat členskou schůzi spolku formou tzv. dílčích členských schůzí. K rozhodování členské schůze se navrhuje ponechat jen zásadní záležitosti jako rozhodnutí o zrušení RSG či o prodeji nemovitostí RSG. Další pravomoci členské schůze, jako je změna stanov RSG a rozhodování o majetkových a finančních transakcích nad limit pro rozhodování sněmu delegátů, se navrhuje přesunout do působnosti třídních členských schůzí. To umožní operativnější rozhodování bez potřeby náročné organizace zasedání členské schůze, jako shromáždění všech členů RSG současně. 

  • Vyjasnění pasáží stanov, které umožňovaly různý výklad

Při uplatnění stávajících stanov naráží sněm delegátů na problém při schvalování nákupu movitých věcí vyšší hodnoty nebo poskytnutí finančního daru škole vyšší hodnoty. Stanovy nyní nedávají jednoznačnou odpověď, zda o schválení transakcí v hodnotě nad 250 tis. Kč může rozhodnout sněm delegátů nebo je třeba rozhodnutí členské schůze. Navrhované nové znění stanov nejednoznačný výklad odstraňuje. Stanoví se limit ve výši 35% ročních příjmů RSG, do něhož o plněních RSG bude rozhodovat sněm delegátů. Nad tento limit pak bude rozhodnutí náležet do působnosti třídních členských schůzí. 

  • Aktualizace pojmosloví a sladění s platnou legislativou

V průběhu zapracování výše uvedených změn byly upraveny formulace celého textu stanov tak, aby užitá terminologie odpovídala terminologii užívané v legislativě a byla přesnější. Tyto terminologické změny nemění podstatu stanov.

Návrh nového znění stanov RSG je v souladu s čl. IV bod 1.5 stanov RSG zveřejněn stejným způsobem jako tato pozvánka na zasedání členské schůze. Současně byl návrh nového znění stanov uveřejněn na internetových stránkách Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce v části vyhrazené RSG, sekce Dokumenty.

Organizační upozornění:

 • Zasedání se mohou účastnit členové RSG a členové vedení Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce. Účastníci doloží při prezenci svoji totožnost platným průkazem totožnosti a zapíší se do prezenční listiny. Zástupci členů doloží své oprávnění člena RSG zastupovat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Prezence bude zahájena od 17:30 hod.
 • Členská schůze je usnášeníschopná, jsou-li na jednání přítomny alespoň dvě třetiny členů RSG. Nesejde-li se v určenou dobu na stanoveném místě potřebný počet členů RSG, koná se o 1 hodinu později na stejném místě náhradní členská schůze, která je usnášeníschopná za účasti libovolného počtu, nejméně však 100 členů RSG. 
 • Členové na členské schůzi hlasují s využitím hlasovacího lístku, který obdrží při prezenci. Členská schůze rozhoduje nejméně jednou polovinou všech členů RSG, náhradní členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 
 • Náklady spojené s účastí na zasedání členské schůze nese každý účastník sám sám.

 

V Nymburce dne 19. dubna 2023

Za sněm delegátů Rodičovského sdružení Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce, z.s.

Ing. Jana Ruferová, v.r.

předsedkyně RSG

 

Ke stažení
ikonaPozvánka na členskou schůzi
ikonaStanovy - navrhované znění
ikonaStanovy - stávající znění s návrhovanými změnami

Aktuální informace

28.09.2023

úterý 3/10 od 17:00 hod:

1PA - č. 7 - přízemí vlevo
1PB - č. 2 - přízemí vlevo
1A - č. 6 - přízemí vlevo
17.01.2023

Gymnázium BH zveřejňuje inspekční zprávu z komplexní inspekce, která proběhla na konci prosince 2022 a protokol z inspekce.

Významní absolventi

Hana Burianová

Hana Burianová (*1986), rozená Miškovská, někdejší tisková mluvčí prezidenta Miloše Zemana, maturovala na Gymnáziu Nymburk v roce 2005.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Revoluce v Dominikánské republice

30. říjen 1903

Vypukla revoluce v Dominikánské republice, USA a evropské válečné lodě vysadily vojsko k ochraně konzulátů.

Nejčtenější

05.09.2023

Tradičně na začátku školního roku dostávají školy souhrnnou zprávu o výsledcích maturitních zkoušek, resp. o výsledcích společné části MZ. Ze zpráv, které školy obdrží, je možné vyčíst nejen výsledky vlastní školy, ale v její tabulkové části je možné nalézt i srovnání s ostatními školami v ČR.

 

 

S hrdostí sdělujeme, že naši maturanti v tomto srovnání obstáli opět na výbornou!

 

celý článek
05.09.2023

Školní rok 2023-2024 zahájen!

Tradičním shromážděním na nádvoří byl zahájen nový školní rok. Setkání tradičně připravil studentský parlament. V jeho průběhu noví studenti prim osmiletého studia a prvního ročníku čtyřletého studia otiskem ruky na svou třídní vlajku stvrdili příslušnost ke škole. Byli představeni noví učitelé a provozní zaměstnanci školy. Na shromáždění přivítali nové studenty ředitel školy Jiří Kuhn a zástupci parlamentu. 

 

celý článek
06.09.2023

Na Zlatou expedici jsme vyrazili opravdu brzy ráno v neděli 3. září. Ve vlaku do Prahy tedy seděli veselí lidé vracející se z nymburského posvícení a pak my - osm nevyspalých spolužáků s obrovskými brašnami na kolech a nadšením, že opravdu jedeme.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.