Profil absolventa

Profil absolventa Gymnázia Nymburk

nižší gymnázium

vyšší gymnázium

ŠVP Gymnázia Nymburk rozpracovává profil absolventa ve dvou úrovních. Samostatně stojí profil absolventa nižšího stupně gymnázia a vedle něj profil absolventa vyššího a čtyřletého gymnázia. Důvodem pro oddělení obou profilů je zejména:

 • ŠVP pro NG a ŠVP pro VG jsou zpracovány podle RVP ZV, resp. podle RVP G, a profily absolventa odrážejí naplnění cílů stanovených těmito rámcovými programy.
 • Oba profily absolventa se váží k ukončení uceleného stupně vzdělání; v případě NG je profil absolventa provázán s koncem povinné školní docházky, v případě VG pak s dosažením středního vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Profil absolventa NG poskytuje důležitou informaci pro žáky, kteří ze školy odcházejí po kvartě, a také pro žáky, kteří přicházejí do 1. ročníku čtyřletého studia.
 • Profil absolventa na obou úrovních, tak jak je dále uveden, vypovídá o ideálním cílovém stavu, ke kterému činnost vyučujících a žáků směřuje. Měl by být však dosažitelný pro většinu žáků nižšího, resp. vyššího a čtyřletého gymnázia. To je však podmíněno kromě jiného i odpovídajícími studijními předpoklady a odpovědným přístupem ke studiu ze strany žáka.
 • Profil absolventa NG se vztahuje ke stavu, kterého žáci dosáhnou na konci kvarty. Míra jeho naplnění je popsána ročníkovými vysvědčeními ze všech tříd nižšího gymnázia a ve výstupním hodnocení, které žáci dostávají v pololetí kvarty. Vypovídající jsou i výsledky žáků ve srovnávacích testech.
 • Profil absolventa VG a čtyřletého gymnázia se vztahuje ke stavu, kterého žáci dosáhnou na konci oktávy, resp. 4.  ročníku. Míru jeho naplnění je možné hodnotit na základě klasifikace na ročníkových vysvědčeních ze všech tříd vyššího či čtyřletého gymnázia, z výsledků, kterých žák dosahoval ve srovnávacích testech a částečně též na základě výsledků maturitní zkoušky.

 

Profil absolventa nižšího stupně

Východiska profilu absolventa Gymnázia Nymburk

 1. Věková úroveň - konec povinné školní docházky, kvarta
 2. Učební plán nižšího gymnázia a jeho konkretizace pro podmínky Gymnázia Nymburk
 3. Očekávané výstupy jednotlivých oborů na konci základního vzdělávání dle RVP ZV a jejich konkretizace v osnovách předmětů vyučovaných na Gymnáziu Nymburk
 4. Společné vzdělávací strategie uplatňované na Gymnáziu Nymburk
 5. Charakteristiky předmětů vyučovaných na nižším gymnáziu a jejich příspěvky k rozvoji klíčových kompetencí
 6. Charakteristiky volitelných předmětů a jejich příspěvky k rozvoji klíčových kompetencí

Profil absolventa, tak jak je dále uveden, vypovídá o ideálním cílovém stavu, ke kterému činnost vyučujících a studentů směřuje. Měl by být dosažitelný pro většinu studentů nižšího gymnázia. Profil absolventa se vztahuje ke stavu, kterého studenti dosáhnou na konci kvarty. Míra jeho naplnění je popsána ve výstupním hodnocení, které studenti dostávají v pololetí kvarty.

Typický absolvent nižšího stupně Gymnázia Nymburk:

 •  je motivován pro další studium na gymnáziu a následně navazujícího studia na vysoké škole,
 • zvládá základní učivo dané školním vzdělávacím programem tak, aby jeho obsah uměl uvědoměle přiřazovat k běžným denním činnostem a mohl z něho v denních situacích čerpat, 
 • vykazuje dlouhodobě dostatečné znalosti pro úspěšný přechod na vyšší gymnázium, zvládá rutinní postupy, má zautomatizovány základní operace a postupy ve všech předmětech, kterým se v průběhu nižšího gymnázia věnoval,
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a předmětů a na základě toho vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy,
 • zvládá základní techniky práce s textem, informacemi a informačními médii i základy práce s informační a komunikační technikou,
 • samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, analyzuje na přiměřené úrovni řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací,
 • vyjadřuje se v hlavním studentem zvoleném cizím jazyce, případně získal také základy dalšího cizího jazyka, 
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu,
 • umí se vypořádat s neúspěchem a překonávat překážky,
 • je schopen objektivně ohodnotit svůj výkon a výkon svých spolužáků, zvládá techniky hodnocení, umí vyslovit i přijmout kritiku, umí pochválit a přijmout pochvalu, 
 • respektuje a chrání naše tradice a kulturní i historické dědictví, má základní znalosti o kulturách jiných národů  a respektuje jiné zvyky včetně náboženských projevů, 
 • rozumí základním principům, na nichž spočívají zákony a společenské normy a je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu, 
 • chápe potřebu občansky se angažovat ve prospěch okolí, má zkušenosti s účastí v humanitárních aktivitách, pomoc druhým je mu blízká,
 • kromě dostatečných vědomostí získal i praktické dovednosti pro své budoucí studium,
 • je manuálně zručný, zvládá laboratorní techniku, přístroje a zařízení, s nimiž se v průběhu studia seznámil, umí zacházet s digitální technikou a využívat ji ve všech předmětech, kde je to účelné,
 • rozhoduje se uváženě podle dané situace, poskytuje dle svých možností účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka,
 • chápe ekologické souvislosti a základy ochrany přírody,
 • umí analyzovat společenské jevy a zaujímat uvážlivé postoje,
 • chápe nebezpečí související s užíváním návykových látek a je schopen se v konfrontaci s drogou správně rozhodnout,
 • angažuje se pro školu, zapojuje se do akcí pořádaných školou, vnímá reprezentaci školy a účast v soutěžích jako možnost porovnat své schopnosti a dovednosti s vrstevníky a jako možnost šířit dobré jméno gymnázia na veřejnosti.

Dalšími skutečnostmi, ovlivňujícími individuálně osobnost absolventa nižšího gymnázia na Gymnáziu Nymburk, je účast studenta v projektech, zahraničních akcích, lyžařských kurzech a jiných fakultativních programech, které mu škola v průběhu studia nabídla, a v neposlední řadě i výběrem volitelných předmětů, které si student v prvních čtyřech letech svého studia na Gymnáziu Nymburk zvolil.

Zatímco svou účastí na volitelných aktivitách ze školního programu rozvíjí dále nejen obecné klíčové kompetence ale i specifické oborové kompetence, výběr volitelných předmětů je ovlivněn zejména zaměřením studenta, jeho zájmy a představami o jeho dalším vysokoškolském studiu. Rozvíjí tak specifické oborové kompetence a znalosti podle typu volitelného předmětu.

Typický absolvent nižšího stupně gymnázia na Gymnáziu Nymburk tak během studia využil k rozšíření svých znalostí a nadstandardnímu rozvoji klíčových kompetencí některé z těchto možností:

 • seznámit se s budoucím kolektivem na adaptačním kurzu v primě
 • účasti na exkurzích v rámci jednotlivých předmětů
 • účasti na zahraničních zájezdech a výměnných pobytech či projektech
 • účasti na mediálním kurzu v tercii
 • účast na kurzu ekologické výchovy v kvartě
 • absolvovat plavecký výcvik v primě
 • absolvovat kurzy lyžování v sekundě, tercii a kvartě
 • komunikovat anglicky s rodilým mluvčím 
 • nabídky školních knihoven českého a anglického jazyka
 • prokázat své nadprůměrné znalosti v některém z předmětů a účastnit se soutěží
 • reprezentovat školu ve zvoleném sportovním odvětví
 • členství v Klubu mladého diváka
 • zapojit se do činností v rámci EKOdne
 • zapojení se do činnosti školního sportovního klubu
 • podílet se aktivně na chodu a podobě školy svou prací ve školním parlamentu, jako přispěvatel do školního časopisu, prezentací své školy na dnech otevřených dveří, odpovědným přístupem k hodnocením svých učitelů, atd. 
 • nabídnout pomoc v charitativních a humanitárních činnostech
 • přípravy vánočního představení pro rodiče
 • docházet na nepovinné předměty

Typický absolvent nižšího stupně gymnázia na Gymnáziu Nymburk podle svého zájmu a představ o další studijní profilaci absolvoval v průběhu prvních čtyřech let studia některé z těchto volitelných předmětů: 

  prima + sekunda

  tercie + kvarta

  Druhý cizí jazyk

  Druhý cizí jazyk

  Globální výchova

  Školní časopis

  Užití kalkulačky

  Tvorba www stránek

  Vlastivědné praktikum

  Geometrické praktikum

  Školní časopis

  TUŽKA - trvale udržitelný život

  Živá angličtina

  Psaní na PC

  Pěvecký sbor

  Globální výchova

  Literární praktikum

  Výtvarné praktikum

 

  Fyzikální pokusy řízené počítačem

 

  Literární praktikum

 

Profil absolventa vyššího stupně osmiletého studia a absolventa čtyřletého studia Gymnázia Nymburk 

Východiska profilu absolventa vyššího a čtyřletého gymnázia

 1. Věková úroveň – ukončení studia maturitní zkouškou
 2. Učební plán vyššího a čtyřletého gymnázia a jeho konkretizace pro podmínky Gymnázia Nymburk
 3. Očekávané výstupy jednotlivých předmětů a oborů na konci gymnaziálního vzdělávání dle RVP G a jejich konkretizace v osnovách předmětů vyučovaných na Gymnáziu Nymburk
 4. Povinné učivo stanovené RVP G
 5. Požadavky formulované maturitními katalogy
 6. Společné vzdělávací strategie uplatňované na Gymnáziu Nymburk
 7. Charakteristiky předmětů vyučovaných na vyšším a čtyřletém gymnáziu a jejich příspěvky k rozvoji klíčových kompetencí
 8. Charakteristiky volitelných předmětů a jejich příspěvky k rozvoji klíčových kompetencí

Typický absolvent vyššího a čtyřletého stupně Gymnázia Nymburk:

 • je motivován pro další studium na vysoké škole
 • plně si uvědomuje roli vzdělání v lidském životě, je připraven se v dalším životě průběžně vzdělávat a je tak schopen reagovat na měnící se vnější podmínky
 • zvládá povinné učivo všech všeobecně vzdělávacích předmětů a je vybaven dovednostmi vymezenými školním vzdělávacím programem na takové úrovni, která mu zajistí potřebný nadhled při řešení běžných denních situací
 • nad rámec povinného učiva ovládá na potřebné úrovni učivo volitelných předmětů a je vybaven potřebnými oborovými kompetencemi pro následné vysokoškolské studium zvoleného oboru
 • zvládá teoreticky i prakticky základní techniky práce a výzkumu jak v humanitních, tak v přírodovědných předmětech; v oblasti své profilace je připraven tyto techniky využívat a dále rozvíjet
 • je si vědom skutečnosti, že obsah učiva, které v průběhu studia zvládl, může zastarat a ztratit na významu, má však ucelenou představu o zdrojích, z nichž je možné čerpat aktuální informace
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a předmětů a na základě toho vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy
 • využívá účelně administrativní SW, bezpečně zvládá rutinní operace s ICT a využívá je na podporu svého studia i jako podporu pro řešení běžných situací
 • v oblasti ICT disponuje znalostmi a dovednostmi, které jsou očekávány vysokými školami
 • samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, analyzuje na přiměřené úrovni řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací
 • zvládá anglický jazyk na úrovni B2 společného evropského referenčního rámce
 • druhý cizí jazyk zvládá nejméně na úrovni B1
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • umí se vypořádat s neúspěchem a překonávat překážky
 • je schopen objektivně ohodnotit výkon svůj a svých spolužáků, zvládá techniky hodnocení, umí vyslovit i přijmout kritiku, umí pochválit a přijmout pochvalu
 • na základě znalostí našich národních tradic a historie vnímá a hodnotí důsledky členství České republiky v mezinárodních společenstvích
 • respektuje odlišnosti jiných národů, jejich historii, náboženství a kulturu
 • dokáže zaujmout a aktivně hájit potřebné postoje při setkání s projevy rasismu a xenofobie
 • rozumí principům, na nichž spočívají zákony
 • je schopen kriticky hodnotit společenské normy
 • je si vědom svých občanských práv a povinností
 • je připraven se občansky angažovat
 • zvládá diskusi, umí prosadit své oprávněné zájmy a obhájit své názory
 • má zkušenosti s účastí v humanitárních aktivitách, pomoc druhým je mu blízká
 • je schopen vhodně prezentovat a obhájit výsledky své práce, je schopen plánovat experimenty a ze získaných informací činit odpovídající závěry, zná zásady myšlenkového i praktického experimentování a dokáže je využívat v praxi
 • je manuálně zručný, zvládá laboratorní techniku, přístroje a zařízení, s nimiž se v průběhu studia seznámil, umí zacházet s digitální technikou a využívat ji ve všech předmětech, kde je to účelné
 • rozhoduje se uváženě podle dané situace, poskytuje dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
 • chápe ekologické souvislosti a základy ochrany přírody
 • umí analyzovat společenské jevy a zaujímat uvážlivé postoje
 • chápe nebezpečí související s užíváním návykových látek a je schopen se v konfrontaci s drogou správně rozhodnout
 • angažuje se pro školu, zapojuje se do akcí pořádaných školou, vnímá reprezentaci školy a účast v soutěžích jako možnost porovnat své schopnosti a dovednosti s vrstevníky a jako možnost šířit dobré jméno gymnázia na veřejnosti

Dalšími skutečnostmi, ovlivňujícími individuálně osobnost absolventa vyššího a čtyřletého studia na Gymnáziu Nymburk, je účast studenta v projektech, na zahraničních akcích, na lyžařských kurzech a jiných fakultativních programech, které mu škola v průběhu studia nabídla. V neposlední řadě utváří žákovu osobnost i výběr volitelných a nepovinných předmětů, které si v průběhu studia na základě své studijní orientace, zájmů a své představy o své další profesní dráze žák zvolí. Rozvíjí tak specifické oborové kompetence a znalosti podle typu volitelného předmětu.

Typický absolvent vyššího stupně osmiletého gymnázia nebo čtyřletého studia na Gymnáziu Nymburk tak během studia využil k rozšíření svých znalostí a nadstandardnímu rozvoji klíčových kompetencí některé z těchto možností:

 • seznámit se s budoucím kolektivem na adaptačním kurzu v prvním ročníku čtyřletého studia
 • účasti na exkurzích v rámci jednotlivých předmětů
 • účasti na zahraničních zájezdech a výměnných pobytech či projektech
 • absolvovat lyžařské kurzy v kvintě, sextě, septimě a oktávě, resp. v odpovídajících ročnících čtyřletého studia
 • absolvovat sportovní kurz v předmaturitním ročníku
 • absolvovat geologický kurz v sextě, resp. ve 2.ročníku čtyřletého studia
 • komunikovat s rodilým mluvčím v hodinách cizích jazyků nebo v hodinách konverzace
 • využít nabídky školních knihoven českého a anglického jazyka
 • prokázat své nadprůměrné znalosti v některém z předmětů a účastnit se soutěží
 • zapojit se do SOČ
 • reprezentovat školu ve zvoleném sportovním odvětví
 • být členem v Klubu mladého diváka
 • zapojit se do činností v rámci projektových dnů
 • zapojit se do činnosti školního sportovního klubu
 • podílet se aktivně na chodu a podobě školy svou prací ve školním parlamentu, jako přispěvatel do školního časopisu, na školní webové stránky, prezentací své školy na Dnech otevřených dveří, odpovědným přístupem k hodnocení svých učitelů atd.
 • nabídnout pomoc při charitativních a humanitárních činnostech
 • podílet se na přípravě vánočního představení pro rodiče
 • účastnit se výuky v nepovinných předmětech 

Typický absolvent studia čtyřletého nebo vyššího stupně studia osmiletého na Gymnáziu Nymburk podle svého zájmu a představ o další studijní profilaci absolvoval v posledních dvou letech studia některé z těchto volitelných předmětů:

 • Literární seminář
 • Lingvistický seminář
 • Matematický seminář
 • Deskriptivní geometrie
 • Fyzikální seminář
 • Fyzikální praktika
 • Fyzikální seminář pro mediky
 • Chemický seminář
 • Biologický seminář
 • Biologicko-chemická praktika
 • Zeměpisný seminář
 • Dějepisný seminář
 • Společenskovědní seminář
 • Sociologie a psychologie
 • Politologie a mezinárodní vztahy
 • Aplikace pod Windows
 • Programování
 • Dějiny umění
 • Konverzace v angličtině
 • Anglická literatura
 • Konverzace v němčině
 • Konverzace ve francouzštině
 • Konverzace v ruštině

 

Aktuální informace

28.05.2020

Upozorňujeme uchazeče a jejich zákonné zástupce, že bez předložení "Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění" nebude uchazeč v den přijímacích zkoušek vpuštěn do budovy.

Celý článek
27.05.2020

Pro školní rok 2020/21 hledáme nové učitele...

Celý článek
18.05.2020

V pondělí 18/5 jsme rozeslali pozvánky k přijímacím zkouškám uchazečům, kteří si naši školu napsali na 1. pořadí v přihlášce.

Celý článek
13.05.2020

dne 13. 5. 2020 zveřejnilo MŠMT časový rozpis přijímacích zkoušek

Celý článek
13.05.2020

Dne 13. 5. zveřejnilo MŠMT termíny a časový rozvrh didaktických testů společní části MZ.

Celý článek
07.05.2020

Česká školní inspekce zveřejnila web pro přípravu na přijímací zkoušky on-line.

Celý článek
23.03.2020

V důsledku posunutí věkové hranice pro poskytování ošetřovného na 13 let, zveřejňujeme formulář této žádosti.

Celý článek
11.03.2020

Škola je během dne přístupná pouze zaměstnancům školy. Večerní provoz v tělocvičnách je do odvolání přerušen.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1942.

Narodil se 3. 8. 1921 v Nymburce. Sprinter, který začínal v Orlu Nymburk (1940). 

Anketa

 
Jak jste spokojeni s rozvrhem?
Paráda! 8 %
Vcelku dobré 20 %
Nic moc... 14 %
Hrůza! 57 %
Celkový počet hlasů: 541
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Smrt Theodora Mommsena

1. listopad 1903

Zemřel Theodor Mommsen (*30. 11. 1817), německý historik.

Nejčtenější

10.05.2020

Žně máme úspěšně za sebou, dožínky budou ovšem až později...
DOPLNĚNA OFICIÁLNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Letošní online krajská přehlídka SOČ byla opravdu bohatou medailovou "sklizní". Soutěžící z naší školy na ní sklidili dohromady 21 medailí, z nichž polovina byla ZLATÝCH! To je nejen náš školní historický rekord, nýbrž i nový rekord mezi školami ve Středočeském kraji. Pozici nejúspěšnější školy na získané medaile v kraji ostatně držíme už několik posledních let. Tento rok jsme v tomto ohledu poprvé dokonce nejúspěšnější školou v rámci všech krajů!

celý článek
11.05.2020

Prodloužený víkend a hezké počasí lákalo k různorodým aktivitám lidí. Na deset kolegů z profesorského sboru vyrazilo na chaty do Rokytnice, kde se podíleli na první fázi renovace oken na dolní chatě. A tak v údolí byly slyšet brusky, vrtačky, vysavače, sekačky… V dobré atmosféře se zvládlo obrousit či opálit na 26 oken a 6 špalet!

celý článek
27.05.2020

V úterý 26. 5. 2020 se konal Sněm delegátů Rodičovského sdružení Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce, který kromě projednání dalších důležitých otázek, řešil i volbu nového předsedy, místopředsedy a předsednictva. Po 10 letech působení v orgánech RSG, z toho v posledních 4 letech ve funkci předsedkyně, odchází paní Martina Prášilová. Důvod je jednoduchý – obě její děti, Matěj a Eliška, postupně dokončily studium na gymnáziu.

Vedení školy i kolegové z RSG paní Prášilové vyslovili velké díky za její práci pro RSG i pro školu. Za dobu svého působení svou činností zásadně pomohla nejen k ještě těsnější spolupráci vedení školy se stěžejním partnerem, kterým sdružení rodičů beze sporu je, ale naprosto vzorně pečovala o údržbu a rozvoj chat RSG v Rokytnici nad Jizerou.

 

Velké díky a hodně štěstí paní Prášilová!!!

celý článek
 
Sókratés: Kdo chce pohnout světem, musí se nejdříve pohnout sám.